دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی قوچان

Islamic Azad University of Ghochan

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
قوچان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قوچان در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۰%
زن بیش از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قوچان در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 25 درصد از خراسان شمالی، 7 درصد از تهران، و ۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۶%
۶۶%
خراسان شمالی
بیش از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی قوچان در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۶۸%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد روانشناسی مشاوره خانواده
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی صنایع کنترل و کیفیت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %