موسی الازمنی

موسی الازمنی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
گلستان | گرگان
کارشناس اجرایی
هیراد دژ شمال
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
تجارب کاری
۱۳۸۰ - ۱۳۹۶
کارشناس اجرایی
هیراد دژ شمال
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات