حسن علیزاده

حسن علیزاده

کارشناسی مهندسی صنایع

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشجو
دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی صنایع
توضیحات