دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

Islamic Azad University of Tehran

بیش از ۵۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۹%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۵۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، 6 درصد از البرز، و ۲۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۶۵%
۶۵%
البرز
کمتر از ۵۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
بیش از ۱۰۰ نفر
۲۹%
۲۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۷۳%
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۱۶%
دکترا بیش از ۵۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۱%
۹۱ %