یاشار رضایی نمین

یاشار رضایی نمین

کارشناسی مهندسی برق مخابرات

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات