موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء

Raja Institute of Higher Education

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۰%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 22 درصد از البرز، 16 درصد از قزوین، و ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۵۷%
۵۷%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۶۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۱۷%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی اقتصاد پول و بانکداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد حسابرسی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی اقتصاد صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۴۴%
۴۴ %