موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء

Raja Institute of Higher Education

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء در آرمانگر عضو هستند که ۶۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۳۵%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 19 درصد از قزوین، 16 درصد از البرز، و ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۵۸%
۵۸%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رجاء در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۶۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی ارشد حسابرسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی اقتصاد پول و بانکداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی اقتصاد صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵ %
کاربران منتخب