ندا کامرانی

ندا کامرانی

کاردانی حسابداری

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
توضیحات