حسین وارسته

حسین وارسته

کارشناسی ارشد شیمی مهندسی پلیمر

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد شیمی مهندسی پلیمر
توضیحات