امیر لطفعلی

امیر لطفعلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
مسئول اجرایی تابلو های plc
شرکت فرینه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
مسئول اجرایی تابلو های plc
شرکت فرینه
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات