در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا PLC Siemens را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که PLC Siemens را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۰ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند PLC Siemens را بصورت مبتدی و حدود ۲۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند PLC Siemens را بصورت متوسط و حدود ۲۷ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند PLC Siemens را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۵%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۴۰%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۲۸%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۹۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴%
کاربران منتخب