مسلم حاجی زاده

مسلم حاجی زاده

کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق

۱ارتباط ۲مهارت
زنجان | زنجان
کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد فلسفه اخلاق
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات