امیر بابایی

امیر بابایی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور
تحصیلات
دانشکده فنی و حرفه ای شهید شمسی پور
۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات