پروانه قاسمی

پروانه قاسمی

کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

۳ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات