احسان موسوی

احسان موسوی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۳مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه سجاد
تحصیلات
دانشگاه سجاد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات