در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Lean Startup را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Lean Startup را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Lean Startup را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Lean Startup را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Lean Startup را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب