محسن نهتانی

محسن نهتانی

دکترا پزشکی دکترای حرفه ای

۸ارتباط ۰مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
دکترا دانشگاه البرز
تحصیلات
دانشگاه البرز
۱۳۷۷ اکنون
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات