دانشگاه البرز

دانشگاه البرز

Alborz University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه البرز در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه البرز در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از البرز، 16 درصد از تهران، 12 درصد از قزوین، 5 درصد از آذربایجان غربی، و ۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
کمتر از ۵۰ نفر
۶۰%
۶۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه البرز در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۹%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۷۶%
۷۶ %