دانشگاه البرز

دانشگاه البرز

Alborz University

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
البرز
شهر
کرج
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه البرز در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه البرز در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از البرز، 16 درصد از تهران، 13 درصد از قزوین، 5 درصد از آذربایجان غربی، و ۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۶۱%
۶۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه البرز در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی social worker
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد دامپزشکی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی تربیت بدنی فیزیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۸%
۵۸ %