سید محسن حسینی

سید محسن حسینی

کارشناسی ارشد کشاورزی علوم دامی

۰ارتباط ۱مهارت
قزوین | قزوین
مسئول واحد گوساله دانی (تزریقات).
کار در بخش گاوداری و زمین های کشاورزی شخصی
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
مسئول واحد گوساله دانی (تزریقات).
کار در بخش گاوداری و زمین های کشاورزی شخصی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات