سجاد ریئسی

سجاد ریئسی

@#$%&*-+

۱۱ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | نیک شهر
نمبروان
بیشاپور
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم انسانی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
نمبروان
بیشاپور
مهارت ها
زبان ها
چینی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات