در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا زبان چینی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که زبان چینی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چینی را بصورت مبتدی و حدود ۲۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چینی را بصورت متوسط و حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند چینی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۴۱%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۴%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
کاربران منتخب