افشار آزادبخت

افشار آزادبخت

دکترا کشاورزی

۰ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
دکترا دانشگاه محقق اردبیلی
تحصیلات
دانشگاه محقق اردبیلی
۱۳۹۲ اکنون
دکترا کشاورزی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات