زهره عابدزاده

زهره عابدزاده

کارشناسی علوم کامپیوتر

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | زواره
کارمند اداری و حسابداری
راهیان کویر
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردستان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردستان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
کارمند اداری و حسابداری
راهیان کویر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات