محسن محمودی

محسن محمودی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۲ارتباط ۱۲مهارت
آذربایجان غربی | نقده
انفورماتیک
شهرداری پیرانشهر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علم و فن
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علم و فن
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
دانشگاه فنی حرفه ای ارومیه
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
انفورماتیک
شهرداری پیرانشهر
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مدیر و مسئول شبکه
فنی و مهندسی ماد تکنو
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک تمرچین
شرکت نوین تراس
تعطیلی به علت تعلیق کار
۱۳۹۳ - ۱۳۹۳
اپراتور خط تولید
شرکت بردوام
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
انبار دار
گردان ورمقانی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
اپراتور
اداره برق شهرستان نقده
به عنوان کار آموز