علیرضا مهربان

علیرضا مهربان

کاردانی صنایع غذایی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی دانشگاه هنر
تحصیلات
دانشگاه هنر
۱۳۹۰ اکنون
کاردانی صنایع غذایی
توضیحات