محمدرضا شاهدی

محمدرضا شاهدی

کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها

۱ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی یزد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
داشتن مقاله isi
داشتن دو مقاله برتر در دانشگاه صنعتی شریف