زهرا عباس آبادی

زهرا عباس آبادی

کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک

۰ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات