ابولفضل نیک پور

ابولفضل نیک پور

دکترا آمار زیستی

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | نور
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
دکترا آمار زیستی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات