در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا SPSS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که SPSS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند SPSS را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند SPSS را بصورت متوسط و حدود ۲۲ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند SPSS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۵%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۳۶%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۵۰ عضو ۲۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۴۸%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۵۲%
کاربران منتخب