داود دولتخواه

داود دولتخواه

نماینده بیمه

۵ارتباط ۱مهارت
اردبیل | اردبیل
نماینده
بیمه
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکزتبریز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکزتبریز
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
نماینده
بیمه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
گواهینامه پایه یک