مجید خلج

مجید خلج

کارشناسی مدیریت صنعتی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
رئیس
گواه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۶۹ - ۱۳۷۵
مدارک و گواهی‌نامه ها
تعمیرات
ایساکو
تجارب کاری
۱۳۸۱ - ۱۳۹۵
رئیس
گواه
۱۳۸۱ - ۱۳۹۰
سرپرست اتاق کنترل
امداد خودروی ایران
سرپرست امور نمایندگی ها و کارشناس مرکز تماس و کنترل
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات