مهدی جواهری

مهدی جواهری

کارشناسی ارشد شیمی آلی

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناس ارشد تحقیقات
شیمیایی
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
تحصیلات
دانشگاه علم و صنعت ایران
۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
کارشناسی ارشد شیمی آلی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
کارشناس ارشد تحقیقات
شیمیایی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات