در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا فتوشاپ را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که فتوشاپ را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند فتوشاپ را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند فتوشاپ را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند فتوشاپ را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۵۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۵۰۰ عضو ۳۴%
پیشرفته بیش از ۵۰۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰۰ عضو ۵۱%
زن بیش از ۵۰۰ عضو ۴۹%
کاربران منتخب