علی اسماعیل زاده

علی اسماعیل زاده

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۲ارتباط ۲مهارت
خراسان جنوبی | فردوس
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات