ناهید زمانی

ناهید زمانی

کاردانی هنر گرافیک

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
متصدی امور دفتری
شرکت سیم و کابل اهواز
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
کاردانی هنر گرافیک
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
متصدی امور دفتری
شرکت سیم و کابل اهواز
متصدی امور دفتری و کارهای اداری و اشنا به نرم افزار وورد و مسلط به فتوشاپ و طراح گرافیک مسلط وبه اینترنت
توضیحات