امین سبیانی

امین سبیانی

کارشناسی مهندسی برق قدرت

۲ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | نیشابور
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سبحان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سبحان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق قدرت
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات