معین معینی

معین معینی

کارشناسی ارشد منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری

۲ارتباط ۰مهارت
یزد | میبد
نیروی تی جی وی
کاشی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد منابع طبیعی مرتع و آبخیزداری
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
نیروی تی جی وی
کاشی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات