محمدپارسا بهرامی

محمدپارسا بهرامی

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی
۱۳۹۲ اکنون
توضیحات