موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی

Shahidrezaee Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کرمانشاه
شهر
کرمانشاه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی در آرمانگر عضو هستند که ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمانشاه، 27 درصد از تهران، 9 درصد از البرز، 9 درصد از لرستان، 9 درصد از قزوین، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی شهید رضایی در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %