صادق مرشدی

صادق مرشدی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
توضیحات