صابر سهرابی

صابر سهرابی

مهندس مکانیک

۱ارتباط ۴مهارت
قزوین | شهر صنعتی البرز
نقشه کش و تکنسین فنی فرآیند
شرکت سندن ایرانیان
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری ماشین افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
نقشه کش و تکنسین فنی فرآیند
شرکت سندن ایرانیان
همچنان مشغول به کار در سندن واحد مهندسی فرآیند
۱۳۸۶ - ۱۳۹۴
سرپرست و تکنسین فنی فرآیند
شرکت راستی کار البرز
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات