شیما شیما

شیما شیما

کارشناس ارشد معماری ...

۲۷۲ارتباط ۶مهارت
همدان | ملایر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد معماری
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات