پیمان یعقوبی

پیمان یعقوبی

کارشناسی برق ابزار دقیق

۰ارتباط ۰مهارت
قزوین | آبیک
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش البرز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش البرز
۱۳۹۰ اکنون
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
توضیحات