موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش البرز

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش البرز

Alborz Institute of Higher Education

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش البرز در آرمانگر عضو هستند که ۵۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۱%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش البرز در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از البرز، 33 درصد از تهران، 15 درصد از قزوین، 4 درصد از زنجان، 4 درصد از مازندران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دانش البرز در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی پژوهش
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵ %