نورالله فرامرزی بابادی

نورالله فرامرزی بابادی

کارشناسی حسابداری

۲۶ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | فارسان
حسابدار
پرورش ماهی اهواز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی فارسان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فارسان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
کمربند مشکی دان 3
تکواندو
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
حسابدار
پرورش ماهی اهواز
مهارت ها
| ۸نفر
ghasem ahmadiنوشآ فرین آقابکینصیر رضایی نژادمهسا ابوالفضلیمحمد حسن پور
دوره های آموزشی
دوره اموزشی حسابرسی تهران
توضیحات