نوشآ فرین آقابکی

نوشآ فرین آقابکی

کارشناسی حقوق

۲۰۹ارتباط ۸مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارمند
دفتر اسنار رسمی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی حقوق
اخذ مدرک کارشناسی حقوق در ۵ ترم
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
اولین مدرک عالیه من هستش کارشناسی مهندسی سخت افزار کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارمند
دفتر اسنار رسمی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
اپراتور کامپیوتر
راهسازی توازن تردد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
مدیر نیروی انسانی
ارامین IT
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مدیر حسابرسی داخلی
نقش عمران دقیق
۱۳۸۶ - ۱۳۸۹
عیب یابی و تعمیرات و مونتاژ PC
موج تابان
مهارت ها
| ۱۳۸نفر
وحید اکجوانمحمود براتیروح اله غفوری و ر ز نهمحمود حیدریعلی نامدار
| ۱۳۳نفر
وحید اکجوانمحمود براتیمحمود حیدریعلی نامدارسیدروح اله سجادی
| ۱۲۵نفر
وحید اکجوانمحمود براتیمحمود حیدریعلی نامدارسیدروح اله سجادی
| ۱۲۵نفر
وحید اکجوانمحمود براتیمحمود حیدریعلی نامدارسیدروح اله سجادی
| ۱۲۵نفر
وحید اکجوانمحمود براتیمحمود حیدریعلی نامدارسیدروح اله سجادی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات