محسن حلیمی مفرد

محسن حلیمی مفرد

کارشناسی برق الکترونیک و ابزار دقیق

۱ارتباط ۲مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات