ترانه حاجی تهرانی

ترانه حاجی تهرانی

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات