در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا HTML5 را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که HTML5 را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند HTML5 را بصورت مبتدی و حدود ۳۰ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند HTML5 را بصورت متوسط و حدود ۵۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند HTML5 را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۲%
پیشرفته بیش از ۵۰ عضو ۳۰%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۴%
زن بیش از ۵۰ عضو ۳۶%
کاربران منتخب