مهدی پاشائی

مهدی پاشائی

کاردانی روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کاردانی دانشگاه پیام نور واحد پردیس
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد پردیس
۱۳۹۱ اکنون
کاردانی روانشناسی عمومی
توضیحات