امین کرمی

امین کرمی

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری

۰ارتباط ۰مهارت
همدان | همدان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تفت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تفت
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
توضیحات